Gizlilik Politikası

Anasayfa » Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası isimli işbu Politika, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.
Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart

2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVKK Çalışma Grubu: fonhavalandirma.com Site Yöneticisi ve Hukuk Danışmanı
Politika: “fonhavalandirma.com” Sitesi Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Periyodik İmha İşlemi Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu (‘KVKK’) ve ilgili mevzuat:

İşbu Politika’ ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ifade eder.

 

Amaç

Bu politikanın amacı, fonhavalandirma.com sitesinde yürütülen her türlü faaliyet konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel verilerin korunması hususunda şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda, fonhavalandirma.com sitesi KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi hususu hakkında bilgileri, veri sahiplerini ve bu kişilerin  haklarını ve ilgili  sair  hususlara  işbu  Politika’da  yer  vermiştir.

Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel Bilgiler

fonhavalandirma.com sitesi tarafından kişisel verileriniz işlenmemektedir.

fonhavalandirma.com sitesi iletişim bölümünde yer alan “fikir,görüş ve düşüncelerin” paylaşılması için iletilerin yazıldığı formda belirtilen isim ve e-mail adresleri tarafımızca işlenmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler yalnızca geri dönütler ve talepleriniz için incelenmekte ve tutulmadan silinmektedir.

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

fonhavalandirma.com sitesi nezdinde kişisel verisinin bulunduğunu düşünen veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler en geç 30  gün içerisinde talep edilen yanıt yöntemine göre karşılanır.

Kişisel Verilerin Güvenliği

fonhavalandirma.com sitesi, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alır.

Sorumluluk

Bu politikanın gereklerinin uygulanmasından ve yürütülmesinden KVKK Çalışma Grubu sorumludur.

Yürürlük ve Denetim

Bu politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve prosedürün güncel tutulmasından KVKK Çalışma Grubu sorumludur.